Kipanua Kipanua is an 8 year old Boy from Kenya
Meikan Meikan is an 8 year old Boy from Kenya
Saitoti Saitoti is an 8 year old Boy from Kenya